Skargi i wnioski - Międzyleski Szpital Specjalistyczny

Uwaga: należy wypełnić wszystkie poniższe pola:
Imię i Nazwisko Pacjenta
Wpisz swoje imię.

Imię i Nazwisko Zgłaszającego
Wpisz swoje nazwisko.

Adres korespondencyjny (kod, miejscowość, ulica, nr. domu)
Nieprawidłowe dane

Telefon
Wpisz swój nr. telefonu

E-mail
Wpisz prawidłowy adres e-mail.

Napisz wiadomość:
Wypełnij pole

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób składających skargi lub wnioski jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych, w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.: kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do rozpatrzenia skargi lub wniosku. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia skargi lub wniosku;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Wpisz widoczne cyfry:
Wpisz widoczne cyfry:
Tu kliknij aby odświeżyć, jeśli znaki są zbyt nieczytelne Nieprawidłowe dane

To jest zabezpieczenie antyspamowe. Aby wysłać formularz, należy w oknie wpisać widoczne znaki. Jeśli znaki są słabo czytelne, proszę odświeżyć ich wyświetlanie.